Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Quy hoạch, kế hoạch, dự án

Quyết định
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 88 lượt.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam (IOC)
Kế hoạch
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 88 lượt.
KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 85 lượt.
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 56 lượt.
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Quyết định
Người đăng: Lê Thị Thủy . Ngày đăng: 09/12/2020 . Lượt xem: 52 lượt.
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”
• Quyết định (Ngày đăng: 09/12/2020 )
• Góp ý dự thảo Đề án Tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 và Chương trình chuyển đôi số (Ngày đăng: 10/06/2020 )
• Quyết định Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 (Ngày đăng: 11/04/2017 )
• Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 (Ngày đăng: 11/04/2017 )
• Quyết định Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 (Ngày đăng: 11/04/2017 )
• Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 (Ngày đăng: 27/05/2015 )
• đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm BĐVHX, phục vụ xây dựng nông thôn đến năm 2015 định hướng đến 2020 (Ngày đăng: 27/05/2015 )
>> Xem tất cả  

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email:dptqnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập