Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Tổng hợp tình hình công khaiQuy chế chi tiêu nội bộ 2019
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2019
Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 2019
Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019Quy chế chi tiêu nội bộ 2018
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2018
Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN và quyết toán Trung tâm Quản lý Cổng TTĐT
Công  khai dự toán NSNN năm 2018


Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ cho ĐVTT năm 2017
Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN cho Văn phòng Sở TTTT năm 2017
Quy chế chi tiêu nội bộ 2017
Quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2017
Công khai về kế hoạch VĐT năm 2017
Công khai về kết quả lựa chon nhà thầu VĐTX DCB năm 2017
Công khai về số liệu quyết toán VĐT theo niên độ năm 2017
Công khai tình hình phê duyệt quyết toan dự án hoàn thành năm 2017
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT CNTT &TT năm 2017
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT Quản lý Cổng TTĐT năm 2017

Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ cho ĐVTT năm 2016
Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN cho Văn phòng Sở TTTT năm 2016
Quy chế chi tiêu nội bộ 2016
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2016
Công khai về kế hoạch VĐT năm 2016
Công khai về kết quả lựa chon nhà thầu VĐTX DCB năm 2016
Công khai về số liệu quyết toán VĐT theo niên độ năm 2016
Công khai tình hình phê duyệt quyết toan dự án hoàn thành năm 2016
Quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước  tại Trung tâm Công Nghệ thông và Truyền thông Quảng Nam năm 2016
Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước tại Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam năm 2016


Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ cho ĐVTT năm 2015
Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN cho Văn phòng Sở TTTT năm 2015
Quy chế chi tiêu nội bộ 2015
Quy chế mua sắm và quản lý tài sản 2015
Công khai về kế hoạch VĐT năm 2015
Công khai về kết quả lựa chon nhà thầu VĐTX DCB năm 2015
Công khai về số liệu quyết toán VĐT theo niên độ năm 2015
Công khai tình hình phê duyệt quyết toan dự án hoàn thành năm 2015
Thông báo công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2015
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT CNTT & TT năm 2015
Biên bản Thẩm định quyết toán NSNN tại TT Quản lý Cổng TTĐT năm 2015

CHỈNH PHỦ ĐIỆN TỬ


TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

liên kết web

Thăm dò ý kiến

Đánh giá chất lượng hoạt động của đơn vị :

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM
Email: stttt@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập